Vakko Şirket Etik Kuralları


Vakko
ETİK KURALLARI

Kurumsal Yönetimde Şirket’in, Yürütme Kurulu Başkanı ve Yardımcıları ile diğer Genel Müdürler ve Finans Bölüm Yöneticileri önemli roller üstlenmektedirler. Şirkete uygulanan ilgili mevzuat, yasa ve düzenlemeler uyarınca VAKKO aşağıdaki etik kuralları kabul etmiştir. Bu etik kurallar caydırıcı etkiye sahip olmak ve üst düzey yöneticilerin benimsemesi ve savunması beklenen ilkeler koymak amacına yöneliktir.

Bu etik kurallara yapılacak her türlü değişiklik ve üst düzey yöneticilerin açık veya açık olmayan istisna durumları, yürürlükteki mevzuat, yasa ve düzenlemeler gereğince açıklanacaktır. Açık istisna durumu, bu etik kuralların hükümlerinden önemli şekilde ayrılmak ve açık olmayan istisna durumu ise şirketin üst düzey yöneticisinin kendisince öğrenilmiş bu etik kurallardan önemli şekilde ayrılma haline karşı makul bir süre içinde önlem almaması olarak tanımlanmaktadır.

VAKKO Yönetim Kurulu; VAKKO Yürütme Kurulu Başkanının ve Üyelerinin, diğer Grup Başkan, Genel Müdür ve Yardımcıları ile Finans Bölüm Yöneticilerinin:

 • Kişisel ilişkileri veya mali veya ticari menfaatleri ve VAKKO’ya karşı sorumlulukları arasında doğan veya doğabilecek menfaat çatışmalarını etik bir şekilde değerlendirmek dâhil olmak üzerevakko etik kuralları dürüst ve güvenilir davranacaklarını;
 • Kamuya açıklanan veya şirketin kayıtlı olduğu sermaye piyasaları düzenleyicilerine gönderilen tüm raporlar ve belgelerde tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılır açıklamalar yapacaklarını;
 • VAKKO’nun kendisinin ve hissedarları ile ilişkilerinde bağlı olduğu tüm yasalar, yönetmelikler ve kurallara uygun davranacaklarını;
 • Bu etik kuralların sadece lafzına değil ruhuna uygun hareket etmeyi temin edeceklerini ve VAKKO’nun tüm faaliyetlerinde yasalara ve VAKKO politikalarına uygunluğun temelini oluşturacağı bir iş kültürünü oluşturmaya gayret edeceklerini; beyan eder.

Yönetim Kurulu dâhilindeki Denetim Komitesi*, Yürütme Kurulu Başkanının ve Yardımcıları ile diğer Genel Müdür Yardımcıları ve Finans Bölüm Yöneticileri tarafından kendisine bildirilen bilinen veya kuşkulanılan ihlalleri inceleyerek bu etik kuralları somut durumlara uygular. Denetim Komitesi kendisine bildirilen ihlalleri soruşturmak için gerekli tüm tedbirleri alır. İhlalin sabit olduğu durumda Yönetim Kurulu uygun gördüğü disiplin cezalarını alır (veya alınmasına izin verir). Bunlar, ciddi ihlal hallerinde işten çıkarma veya adli makamlar nezdinde dava açmayı da içerebilir.

İnsan Kaynakları Politikası 

Şirketimizde insan kaynakları politikası kapsamında, personel alımına ve terfi mekanizmasına ilişkin kriterler belirlenmiştir. İnsan Kaynakları süreci olarak amacımız;

 • Doğru işe doğru insan
 • Eşit işe eşit ücret
 • Başarıya bağlı liyâkat
 • Herkes için eşit fırsat

ilkelerine bağlı kalarak, insan gücümüzün yetkinliklerini sürekli geliştirmek ve global rekabet ortamında kalıcı üstünlüğümüzü korumaktır. Bu amaçla belirlenen insan kaynakları sistemlerinin işleyişi prosedürlerle tanımlanır ve tüm çalışanlara duyurulur.

Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler 

Mal ve hizmetlerin pazarlanması ve satışında sonsuz müşteri memnuniyeti öncelikli ve vazgeçilmez hedefimizdir. Müşteri memnuniyeti düzenli olarak raporlanıp takip edilmektedir.

 Denetim Komitesi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:X,No:19 Sayılı Tebliği uyarınca kurulmuştur.

Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz faaliyetlerini çevreye saygı prensibi altında yürütmektedir. Doğaya karşı olan bu saygımızdan dolayı Şirketimiz aleyhinde açılmış herhangi bir dava söz konusu değildir.

Yönetim Kurulu 

Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu 

Yönetim Kurulu üyelerinin seçildiği Genel Kurul toplantılarını müteakip, görev bölüşümüne ilişkin karar almak suretiyle Yönetim Kurulu Başkan ve vekili tespit edilmektedir. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olduğu takdirde Türk Ticaret Kanunu’nun 315. maddesi hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda TTK 334 ve 335. maddeleri kapsamında Genel Kurul’dan onay alınmaktadır. Yönetim Kurulu yapısı hakkında 30

Aralık 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve

Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri:IV, No,56)” ve Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ‟de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: IV, No:57) hükümleri uyarınca uyum çalışmaları devam etmektedir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Yönetim Kurulu Üyelerinin nitelikleri konusunda 30 Aralık 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan

“Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri:IV, No,56)” ve

Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: IV, No:57) hükümleri uyarınca uyum çalışmaları devam etmektedir.

 

Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefi 

Şirketimizin vizyonu dünya çapında VAKKO markasını yaymak ve yerleştirmektir. Misyonumuz ise Vakko konsepti içinde sonsuz müşteri memnuniyetidir. Şirketimizin vizyon ve misyonu doğrultusunda belirlenen stratejik hedefler, Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmektedir.

 

Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim kurulu, risk yönetimine ilişkin çalışmaları Denetimden Sorumlu Komite aracılığı ile denetlemektedir. Bunun yanısıra Şirket içerisinde İç Denetim Birim Yöneticiliği oluşturulmuş ve bu göreve atama yapılmıştır.

 

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları şirketin ana sözleşmesinde açıkça belirlenmiştir. Şirketin imza sirkülerinde yetkiler detaylı olarak belirtilmiştir. VAKKO Yönetim Kurulu, Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısında, en fazla üç yıllık süre için seçilen yeterli sayıda üyeden oluşmaktadır.

Şirket’in iş ilişkileri, Şirket’in pay sahiplerini temsil eden ve pay sahiplerine karşı sorumlu olan Yönetim Kurulu’nun talimatı altında yönetilir. Kurul’un sorumluluk ve yetkileri, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla aşağıdakilerden oluşmaktadır:

 • Şirket’in vizyonunu oluşturmak, yerel ve uluslararası iş stratejilerini onaylamak ve kısa ve uzun vadeli hedefleri belirlemek;
 • Yürütme Kurulu’nun faaliyetlerini yönlendirmek;
 • Şirket’in yıllık bütçesini ve iş planlarını ve bunlara ilişkin değişiklikleri onaylamak;
 • Şirket’in stratejik ve mali performansını denetlemek ve gerekli olduğu durumlarda düzeltici tedbirlerin alınmasını temin etmek;
 • Şirket’in yıllık faaliyet planında belirtilmeyen önemli harcamaları kontrol etmek;
 • Mevzuata uygun olarak, 3 aylık finansal sonuçları, denetçi raporunu ve Şirket tarafından önceden kabul edilen muhasebe ilkelerindeki değişiklikleri veya finansal sonuçların raporlanması yönteminde veya zamanlamasında meydana gelecek her türlü önemli değişikliği onaylamak;
 • Mevzuata uygun olarak, yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasını denetlemek ve Genel Kurul’daki sunum için bu raporu son hale getirmek.

Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu Şirketin işleri ve muameleleri gerektirdiği zamanlarda toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya kararlaştırılacak bir başka mahalde yapılır.

Yönetim Kurulu toplantı nisabı en az üç üyenin toplantıda hazır bulunması ile mümkündür. Yönetim Kurulu toplantılarında olağan kararlar; üç üyenin olumlu oyları ile alınır.

 

Add a Comment